Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/u1446362/public_html/degirmen.group/ahalagro.php on line 20

Ýyladyşhana toplumy
"AHAL AGROPARK"

Ahal welaýatynyň, Kaka etrabynda 60,000 m² meýdanda gök önümleri ösdürip ýetişdirmek üçin niýetlenen ýyladyşhanamyz ýerleşýär.

"AHAL AGROPARK" ýyladyşhanasynyň işine 2018-nji ýylda bat berildi. Pomidor nahallarynynyň şitillerini oturtmak üçin tebigy kokos substraty ORGANIC COCOPEAT ulanylýar. Ösümlikleriň biologiki tozanlanmagyny üpjün etmek maksady bilen arylar ulanylýar. Entomofaglary ulanmak arkaly üpjün edilýän biohowpsuzlyk, pestisidleriň we himiki serişdeleriň ulanylmagyny azaltmaklyga mümkinçilik berýär.

Ekinleri ýokary hilde ösdürip ýetişdirmek üçin innowasion we ygtybarly çemeleşmeleriň ähli çäreleri üpjün edilen

Gidroponika tehnologiýasy bilen utgaşdyrylan awtomatiki suwaryş ulgamy

gymmatly suw gorlaryny aýawly ulanmagy üpjün edýär

Awtomatiki gün yşyklandyryş sazlamasy

kölegelendirme mehanizminiň ýardamy bilen, goşmaça energiýa sarp ediji yşyklandyryş enjamynyň ulanylmagyny aradan aýyrýar

LG kompaniýasyndan garşy-osmotiki ulgamyny ulanýan suwy taýýarlaýjy enjam

nahallary suwarmak üçin aýna ýaly arassa suw ulanmaklyga mümkinçilik berýär

Ilkinji ädimlerde, ýyladyşhanamyz üçin tohum satyn alanymyzda hil kepilliginden ugur alýardyk, şol sebäpden öz seçgimizi Ispaniýa, Fransiýa we Gollandiýa ýaly ýurtlardan getirilen Ýewropa ülňülerindäki tohumlarda sakladyk.

Ýyladyşhanamyzda ösdürilip ýetişdirilýän sortlaryň esasy sanawy şulardan ybarat:

Marwelans

Pink-paradaýz

Pink-kristal

Ralli

Çerri

Hasyl başlanaly bäri 2019-njy ýyla çenli, pomidoryň 70%-i goňşy ýurtlara, 30%-i bolsa Türkmenistanyň içinde ýerlenýär.

Daşary söwdanyň geografiki gurşawy barha giňeýär we häzirki wagtda eksport edilýän ýurtlaryň sanawyna Russiýa, Belarus, Gazagystan we Gyrgyzystan girýär.

Hasylyň gerimini göz öňünde tutsak, ýylda 2,000 tonna töweregi, ýyladyşhanamyzda 100-den gowrak adam işleýär.
2019-njy ýylda Türkiýeden çagyrylan hünärmenler we agronomlar häzirki işgärlerimizi taýýarladylar.

Häzirki wagtda iş prosesine goşmaça gözegçilik distansion usulda amala aşyrylýar. Ýakyn wagtda, 2022-nji ýylyň ahyryna çenli ýyladyşhananyň gerimini 120,000 m2 çenli giňeltmegi meýilleşdirýäris. Bu ekin önümçiligini iki esse artdyrar, täze bazarlara çykmaga we önümleriň görnüşini giňeltmäge mümkinçilik berer.